แบบฝึกหัดบทที่ 1

1.   คำว่า  “โครงสร้างข้อมูล”  มีความหมายว่าอะไร   จงอธิบายพอสังเขป

2. โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานมีลักษณะอย่างไร  ยกตัวอย่าง

3.  โครงสร้างข้อมูลอย่างง่ายมีลักษณะอย่างไร ยกตัวอย่าง

4. จงแสดงตัวอย่างของโครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น และโครงสร้างข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงเส้น

5.  จงอธิบายการแทนที่ข้อมูลในหน่วยความจำหลักแบบสแตติก  (Static)

6. จงอธิบายการแทนที่ข้อมูลในหน่วยความจำหลักแบบไดนามิก   (Dynamic)

7. โครงสร้างโปรแกรมแบบคำสั่งลำดับมีลักษณะอย่างไร

8. โครงสร้างโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจมีลักษณะการทำงานอย่างไร

9. โครงสร้างคำสั่งแบบวงจรปิดมีลักษณะการทำงานอย่างไร ได้แก่คำสั่งใด

10. หน่วยในการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำหลักในการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำมีกี่สถานะ อธิบายแต่ละสถานะ

แบบฝึกหัดบทที่ 2

1. จงคำนวณหาจำนวนช่องและคำนวณหาช่องที่ n ของอาเรย์ 1 มิติต่อไปนี้

1.1 Class (-10:5), Class(0)

1.2 student (9:29), student (15)

1.3 computer (-20:-10), computer (-14)

1.4 C(19:75), C(60)

1.5 Frog(0:99), Frog( 77)

2. จงคำนวณหาจำนวนช่องและแอดเดรสของอาเรย์ 2 มิติแบบคอลัมเมเจอร์ดังนี้ (กำหนดค่า C = 2)

2.1 Com2 ( -6:9 , 0:5 )   หาแอดเดรส [Com2(7,4)], แอดเดรสเริ่มต้น

[Com2(-6,0)]=1000

2.2 Business (-2:5 , 2 : 7) หาแอดเดรส [Business(0,3)], แอดเดรสเริ่มต้น

[Business(-2,2)]=7000

2.3 BA (-8 : -1, 8 ) หาแอดเดรส [BA(-6,2)], แอดเดรสเริ่มต้น [BA(-8,1)]=4000

2.4 SUN (2:10,2:7) หาแอดเดรส [SUN2(5,5)], แอดเดรสเริ่มต้น [SUN(2,2)]=25000

2.5 Tower (15 , 0:25) หาแอดเดรส [Tower(3,10)], แอดเดรสเริ่มต้น

[Tower(1,0)]=2000

3.จงคำนวณหาจำนวนช่องและแอดเดรสของอาเรย์ 3 มิติดังนี้ (กำหนดค่า C = 2)

3.1 Com2 ( -6:9 , 0:5 ,1:6)   หาแอดเดรส [Com2(-5,2,4)], แอดเดรสเริ่มต้น [Com2(-6,0,1)]=10000

3.2  Business ( -2:5 , 2 : 7 , -3 : 2) หาแอดเดรส [Business(0,3,0)], แอดเดรสเริ่มต้น [Business(-2,2,-3)]=7500

3.3 Corn (14: 23, 10:13, 0:3) หาแอดเดรส [Corn (10,13,0)], แอดเดรสเริ่มต้น [Business(14,10,0)]=15000

แบบฝึกหัดบทที่ 3

1.ให้นักศึกษาอธิบายวิธีการสร้างสแตกมาพอเข้าใจ

2. การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลแบบสแตกใช้ในการทำงานใดบ้าง

3. ให้นักศึกษาแปลงนิพจน์ Infix ให้เป็นนิพจน์ Postfix พร้อมหาผลลัพธ์ของนิพจน์ต่อไปนี้

3.1 A+B*C/D-E+F

3.2 A+B/C*D-E

3.3 A+B*(C^D*(E/F)-G+H)

3.4 A^3+2*(B*C/(D-E)*(F^G)+H)-I

กำหนดให้ A = 1, B=9, C=3, D=4, E=5, F=6, G=2,H=8,I=7

4. ให้นักศึกษาอธิบายขั้นตอนการสร้างคิว

5. คิวแบบวงกลมมีประโยชน์อย่างไร

6. ให้นักศึกษาอธิบายขั้นตอนการสร้างคิว การเพิ่ม การลบข้อมูลในคิวที่มีขนาด 5 ช่องดังนี้

เพิ่ม 8,เพิ่ม 4,เพิ่ม 3,ลบ 8,เพิ่ม 9,เพิ่ม10,ลบ 4

7. ให้นักศึกษาอธิบายลักษณะทั่วไปของโครงสร้างข้อมูลแบบ linked List

8. Singly Linked List แตกต่างจาก Doubly Linked List อย่างไร

48

9.จากรูปให้ตอบคำถามต่อไปนี้

9.1 ถ้าต้องการลบโหนด C ออกจากโหนดควรทำอย่างไร

9.2 หากต้องการแทรกโหนด G ระหว่างโหนด B กับโหนด C ควรทำอย่างไร

9.3 ถ้าต้องการทำให้ลิสต์ข้างต้นเป็น Circular Linked List ควรทำอย่างไร

10. ใน Circular Linked List วิธีการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดโหนดแรกหายหรือหาจุดตั้งต้นไม่เจอควรทำอย่างไร

11.9
11.2 ถ้าต้องการเพิ่มโหนด G แทรกระหว่างโหนด B กับโหนด C ควรทำอย่างไร

11.1 หากต้องการลบโหนด A ออกจากลิสต์ควรทำอย่างไร

แบบฝึกหัดบทที่ 4

1. อธิบายลักษณะโครงสร้างต้นไม้มาพอเข้าใจ

2. 8

จากรูปโครงร่างต้นไม้ที่ให้มาให้ตอบคำถามต่อไปนี้

2.1 ต้นไม้ A มีทั้งหมดกี่ระดับ ระดับใดมีดีกรีสูงสุด

2.2 Leaf node ได้แก่โหนดใดบ้าง

2.3 Interior node ได้แก่โหนดใดบ้าง

2.4 Predecessor ของโหนด N ได้แก่โหนดใดบ้าง

2.5 Successor ของโหนด B ได้แก่โหนดใดบ้าง

2.6 Immediate Predecessor ของโหนด N คือโหนดใด

2.7 Immediate Successor ของโหนด B คือโหนดใด

2.8 ถ้าต้องการทำต้นไม้ A ให้เป็นป่าควรทำอย่างไร และจะเกิดต้นไม้ใหม่อะไรบ้าง

3. จากโครงสร้างต้นไม้ในข้อที่ 2 ให้นำมาแทนค่าโดย

3.1 พ้อยเตอร์

3.2 อาเรย์

4. ไบนารีทรีที่สมบูรณ์มี 5 ระดับจะมีโหนดทั้งหมดกี่โหนด

 

5.    7

จากต้นไม้ข้างต้นที่ให้มาให้ทำ

5.1 แปลงต้นไม้ให้เป็นไบนารีทรี

5.2 หากตัดรู้ทโหนด A ออกไปจะได้ป่า จงแปลงป่าให้เป็นไบนารีทรี

6. 6

จากรูปไบนารีทรีที่ให้มา

  1. จากนั้นให้ท่องต้นไม้แบบ

–          Pre-order

–          In-order

–          Post-order

แบบฝึกหัดบทที่ 5

190  222  890  876  456  523  128  457  265  393

จากข้อมูลข้างต้นให้เรียงข้อมูลแบบ

  1. Selection Sort
  2. Insertion Sort
  3. Bubble Sort
  4. Shell Sort
  5. Radix Sort
  6. Quick Sort

แบบฝึกหัดบทที่ 6

1. การค้นหาข้อมูลแบบซีเควนเชียลมีลักษณะอย่างไร

2. หากต้องการให้การค้นหาข้อมูลในตารางของการค้นหาข้อมูลแบบซีเควนเชียลมีประสิทธิภาพควรทำอย่างไร

3. ให้นักศึกษาอธิบายลักษณะการทำงานแบบไบนารีเสิร์ชทรี

4. ให้นักศึกษาแสดงวิธีค้นหาแบบไบนารีเสิร์ชทรีของชุดข้อมูลดังนี้

11    16    23    25    28    29    33    35    89    98

ข้อมูลที่ต้องการค้นหาคือ 35

5. จากชุดข้อมูลในข้อ 4 ให้นักศึกษานำมาสร้างเป็นต้นไม้แบบไบนารีเสิร์ชทรี

6. จากชุดข้อมูลในข้อ 4 ให้นักศึกษานำมาสร้างเป็นไบนารีเสิร์ชไฟล์โดยใช้อาเรย์แทน

7. จากรูปจงปลิดโหนด 13 ออกจากไบนารีเสิร์ชทรีต่อไปนี้

5

แบบฝึกหัดบทที่ 7

1. ให้อธิบายความหมายของข้อมูล

2. ข้อมูลที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

3. ฟิลด์คืออะไร มีกี่ประเภทอะไรบ้าง

4. แฟ้มข้อมูลมี่กี่ประเภท อะไรบ้างอธิบายลักษณะของแฟ้มข้อมูลแต่ละประเภทมาพอเข้าใจ

5. วิธีการประมวลผลข้อมูลโดยแบ่งตามประเภทของอุปกรณ์มีกี่วิธีอะไรบ้าง

6. ลักษณะงานแบบใดที่เหมาะสมกับการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

7. ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลมีขั้นตอนย่อยๆอะไรบ้าง

8. การประมวลผลของคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มีลักษณะการประมวลผลอย่างไรบ้าง

9. การแสดงผลลัพธ์มีกี่ลักษณะอะไรบ้าง

10. วิธีการประมวลผลแบบแบตซ์วิธีการประมวลผลแบบอินเทอร์แอกทีฟแตกต่างกันอย่างไร

11. ไดเร็กทอรีคืออะไร

12. ไดเร็กทอรีมีกี่ชนิดอะไรบ้าง อธิบายแต่ละชนิด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s