Google        youtube          psv       สพม.11

พื้นฐานโครงสร้างข้อมูล

ตอนที่ 1

1.อธิบายกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

2.ในการเชื่อมต่อโปรแกรมต้องมีลักษณะโครงสร้างที่ดีซึ่งต้องมีการพิจารณาจากเรื่องใดบ้าง

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

3.อธิบายความหมายของโครงสร้างข้อมูลเป็นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

4.อธิบายลักษณะการเก็บข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็มในระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

5. หาค่าเลขจำนวนเต็มจากรูปแบบของบิตสตริงจำนวน16 บิตในแต่ละข้อต่อไปนี้โดยบิตซ้ายสุดเป็นบิตสัญลักษณ์กำหนดค่าบวกหรือลบ

(a)      0100000001000000 =                                                                                             .

(b)      0110111001101111 =                                                                                             .

(c)      1011111111111110 =                                                                                             .

(d)      1100000000000001 =                                                                                             .

(e)      1001100110011001 =                                                                                             .

(f)       1010101010101010 =                                                                                             .

6.จากข้อ 5(a) และ (b) จงแปลงบิตสตริงเป็นตัวอักษร โดยกำหนดให้ 8 บิตเป็นตัวหนึ่งอักษรในรหัสเอสกี

(a)      0100000001000000 =                                                                                             .

(b)      0110111001101111 =                                                                                             .

7.จงหาค่าเลขฐานสองจำนวน 16 บิตจากเลขจำนวนจริงในแต่ละข้อต่อไปนี้ โดย 11 บิต ทางซ้ายเป็นเมนทิสสาและ 5 บิต ทางขวาเป็นเอ็กโพเนนท์

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

8.อธิบายโครงสร้างข้อมูลเรียบง่ายคืออะไร และมีประเภทอะไรบ้าง

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

9.อธิบายโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นกับโครงสร้างข้อมูลไม่เป็นเชิงเส้นมีความแตกต่างกันอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

10.อธิบายโครงสร้างข้อมูลซับซ้อนคืออะไร และมีประเภทใดบ้าง

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

11.รวบรวมโครงสร้างข้อมูลชนิดต่างๆ ที่มีให้มาใช้งานในภาษาซี และมีรูปแบบการใช้งานอย่างไร

.1                                                                                                                            .

.2                                                                                                                            .

.3                                                                                                                            .

.4                                                                                                                            .

.5                                                                                                                            .

ตอนที่ 2อธิบายศัพท์ต่อไปนี้

1.System Design

.                                                                                                                                  .

2.Data Structure

.                                                                                                                                  .

3.Amount of work done

.                                                                                                                                  .

4.Control Structure

.                                                                                                                                  .

5.Binary Number System

.                                                                                                                                  .

6.Floating-point Number

.                                                                                                                                  .

7.Primitive Data Structure

.                                                                                                                                  .

8.Build-in Type

.                                                                                                                                  .

9.User-defind Type

.                                                                                                                                  .

10.Abstract Data Structure

.                                                                                                                                  .

บทที่ 2โครงสร้างข้อมูลอาร์เรย์

ตอนที่ 1

1.อธิบายลักษณะของอาร์เรย์หนึ่งมิติเป็นอย่างไร และมีการใช้งานอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

2.อธิบายลักษณะของอาร์เรย์สองมิติเป็นอย่างไร และมีการใช้งานอย่างไร

.                                                                                                                                  .

3.อธิบายเหตุใดจึงต้องมีการกำหนดให้อาร์เรย์สามารถมีได้หลายมิติ

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

4.ยกตัวอย่างลักษณะการใช้อาร์เรย์ในภาษาซีและภาษาปาสคาลเป็นอย่างไร

ตอบ

5.ถ้าต้องการเก็บข้อมูลในแต่ละข้อต่อไปนี้โดยใช้เป็นอาร์เรย์จะต้องกำหนดการประกาศขึ้นมาใช้งานในภาษาซีอย่างไร

(a) เกรดที่ได้ของ นศ. จำนวน50 คน

ตอบ

(b) เกรดที่ได้ในแต่ละวิชาเรียนจำนวน 6 วิชา ของ นศ. จำนวน 30 คน

ตอบ

(c) ยอดขายของสินค้า 10 ชนิด ของแต่ละเดือนใน 1 ปี

ตอบ

(d) จำนวนเงินซื้อสินค้าของลูกค้าจำนวน 5 คน จากแต่ละสินค้า 10 ชนิด ในแต่ละเดือน

ตอบ

6.อธิบายการจัดเก็บอาร์เรย์ในหน่วยความจำแบบลำดับแถวสำคัญมีลักษณะอย่างไร

.                                                                                                                                  .

7.สมมุติให้ชนิดข้อมูล Integer มีขนาด 2 ไบต์ ชนิดข้อมูล Char มีขนาด 1 ไบต์ และชนิดข้อมูล Real ขนาด 4 ไบต์ จงบอกขนาดพื้นที่หน่วยความจำของอาร์เรย์ในแต่ละข้อต่อไปนี้มีจำนวนกี่ไบต์

(a) Array [1:10] of Real

.                                                                                                                        .

(b) Array [-5:5] of char

.                                                                                                                        .

(c) Array [0:4, 0:6] of Integer

.                                                                                                                        .

(d) Array [0:3, 1:2, 0:6] of Integer

.                                                                                                                        .

8.ถ้ากำหนดอาร์เรย์ A [0:5, 1:8] โดยมีตำแหน่ง Address เริ่มต้นที่ 2000 และแต่ละสมาชิกเป็น 6 ไบต์

(a)จงหาตำแหน่งแอดเดรสของสมาชิก A [3, 5] เมื่อเก็บแบบลำดับแถวสำคัญและแบบลำดับคอลัมน์สำคัญ

ตอบสูตร B+(I-L1)*(U2-1+1)*s+(J-1)*s

2000+ (3-1)*(8-1+1)*6+(5-1)*6

2000+2*8*6+4*6

2000+186+4

2576

สูตร B+(J-1)*(U1-L1+1)*s+(I-L1)*s

2000+ (5-1)*(5-1+1)*6+(3-1)*6

2000+4*5*6+2*6

2000+720+2

2156

(b)จงหาตำแหน่งแอดเดรสของสมาชิก A[6,2] เมื่อเก็บแบบลำดับแถวสำคัญ

ตอบสูตร B+(I-L1)*(U2-1+1)*s+(J-1)*s

2000+(6-1)*(8-1+1)*6+(2-1)*6

2000+5*8*6+1*6

2000+240+6

2246

(c)จงหาตำแหน่งแอดเดรสของสมาชิก A[2,6] เมื่อเก็บแบบลำดับคอลัมน์สำคัญ

ตอบสูตร B+(J-1)*(U1-L1+1)*s+(I-L1)*s

2000+(6-1)*(6-1+1)*6+(2-1)*6

2000+5*6*6+1*6

2000+180+6

2186

9.จากตัวอย่างโปรแกรมต่อไปนี้มีการแสดงผลข้อมูลในแบบลำดับแถวสำคัญ

for(i=0;i<5;i++)

{for(j=0;j<8;j++)

printf(“\n”);

}

ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นการแสดงผลข้อมูลในแบบลำดับคอลัมน์สำคัญจะต้องเขียนโปรแกรมเป็นอย่างไร

ตอบ

10. เขียนโปรแกรมเพื่อเก็บค่าการแปลงอุณหภูมิจากองศาเซลเซียสไปเป็นองศาฟาเรนไฮต์โดยใช้อาร์เรย์เก็บค่าที่ได้และมีสมาการแปลงค่าดังนี้

Celsius=5.0/9.0 (fahrenhiet-32)

หลังจากคำนวรหาค่าเสร็จให้แสดงผลในรูปแบบตารางเปรียบเทียบค่าระหว่างเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ดังต่อไปนี้

.                                                                                                                                  .

11. บ. แห่งหนึ่งมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงานชายโดยพนักงานแต่ละได้รับเงินเดือน 3,500 บาท รวมกับ 9% ของยอดขาย เช่น พนักงานคนหนึ่งมียอดขาย =30,000 บาท จะได้รับเงิน 3,500 + 9 % ของ 30,000 หรือ 6,200 บาท จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาว่ามีพนักงานขายกี่คนที่ได้รับเงินเดือนในแต่ละช่วงที่กำหนดไว้ดังนี้

1) 3500 – 4499         5) 7500 – 8499

2) 4500 – 5499         6) 8500 – 9499

3) 5500 – 6499         7) 9500 และมากกว่า

4) 6500 – 7499

ตอบ 

 

 

ตอนที่ 2อธิบายศัพท์ต่อไปนี้

1.Array

.                                                                                                                                  .

2.Random Access

.                                                                                                                                  .

3.Upper Bound

.                                                                                                                                  .

4.Vector

.                                                                                                                                  .

5.Matrix

.                                                                                                                                  .

6.Two-dimension Away

.                                                                                                                                  .

7.Multi- dimension Away

.                                                                                                                                  .

8.Base Location

.                                                                                                                                  .

9.Row – major Order

.                                                                                                                                  .

10.Programming language

.                                                                                                                                  .

บทที่ 3 โครงสร้างข้อมูลสตริงและเรคคอร์ด

ตอนที่ 1

1.โครงสร้างข้อมูลสตริงมีชุดปฏิบัติการพื้นฐานอะไรบ้าง และมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

2.จงสร้างชุดปฏิบัติการเพื่อแปลงตัวอักษรทุกตัวให้เป็นอักษรตัวเล็กยกเว้นตัวอักษรตัวแรกให้เป็นตัวอักษรตัวใหญ่

ตอบ 

3.จงสร้างชุดปฏิบัติการเพื่อเปรียบเทียบสองข้อความว่ามีตัวอักษรและลำดับเหมือนกันหรือไม่ ถ้าเหมือนกันให้ส่งค่ากลับมาเป็น 1 ถ้าไม่เป็นให้ส่งกลับเป็น 0

ตอบ 

4.จงรวบรวมชุดปฏิบัติการทั้งหมดในภาษาซีที่ใช้จัดเก็บโครงสร้างข้อมูลสตริง

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

5.การเก็บข้อมูลโดยใช้โครงสร้างข้อมูลสตริงจะมีลักษณะรูปแบบและความหมายที่แตกต่างกัน เช่น ชื่อนามสกุล จงยกตัวอย่างลักษณะรูปแบบของข้อมูลมา 5 แบบที่ใช้ในโครงสร้างข้อมูลสตริงในการเก็บค่าและเหตุใด

ตอบ 

6.โครงสร้างข้อมูลเรคคอร์ดเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้ และกำหนดชนิดข้อมูลตามความเหมาะสม

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

7.จงออกแบบโครงสร้างข้อมูลเรคคอร์ดเพื่อจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ และกำหนดชนิดข้อมูลตามความเหมาะสม

A รายการสมุดโทรศัพท์

B รายละเอียดของรถยนต์ เช่นผู้ผลิต รุ่นสี

C รายละเอียดของหนังสือในห้องสมุดที่อยู่บนบัตรค้นหา เช่น ชื่อหนังสือ ชื่อผู้เขียน สำนักพิมพ์

D รายละเอียดของทีมฟุตบอลในลีก เช่น ชื่อทีม จำนวนที่แพ้ที่ชนะ

.A                                                                                                                                .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.B                                                                                                                                .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.C                                                                                                                                .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.D                                                                                                                                .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

8.จงออกแบบโครงสร้างข้อมูลเรคคอร์ดเมื่อต้องการเติมข้อมูลนักศึกษาประกอบด้วยรหัสนักศึกษาชื่อและนามสกุล ที่อยู่ เกรดเฉลี่ย (GPA) และเขียนโปรแกรมเพื่อใช้เก็บข้อมูล

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

โปรแกรมเขียนได้ดังนี้

9.จงออกแบบโครงสร้างข้อมูลเรคคอร์ดเมื่อต้องการเก็บข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาประกอบด้วยรหัสนักศึกษา รหัสวิชา เกรดที่ได้ และเขียนเป็นโปรแกรมเพื่อใช้เก็บข้อมูล

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

 

 

 

 

ตอบเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 ตอนที่ 2อธิบายศัพท์ต่อไปนี้

1.Character

.                                                                                                                                  .

2.String Length

.                                                                                                                                  .

3.string Length

.                                                                                                                                  .

4.string Concatenation

.                                                                                                                                  .

5.fiord

.                                                                                                                                  .

6.Qualification

.                                                                                                                                  .

7.stunt

.                                                                                                                                  .

8.Database

.                                                                                                                                  .

แบบฝึกหัดบทที่ 4โครงสร้างข้อมูลสแตก

1.โครงสร้างข้อมูลสแตกมีชุดปฏิบัติการอะไรบ้าง และมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

2.จงแสดงภาพขั้นตอนการเก็บค่าลงในสแตกเมื่อมีการใช้ชุดปฏิบัติการ Push และ Pop ตามลำดับต่อไปนี้

ตอบa.สร้างสแตก s

4.จงเขียนอัลกอริทึมโดยใช้สแตกเพื่อทำการแสดงตัวเลขที่มีเครื่องหมายจุลภาคแทรกระหว่างเลขสามหลัก เช่น 123456 แสดงเป็น 1,2,3,4,567

ตอบ

บทที่ 5โครงสร้างข้อมูลคิว

ตอนที่ 1

1.โครงสร้างข้อมูลคิวมีชุดปฏิบัติการอะไรบ้างและมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

2. จงแสดงภาพขั้นตอนการเก็บค่าลงในคิวเมื่อมีการใช้ชุดปฏิบัติการ Insert และ Remove ตามลำดับต่อไปนี้

Insert(‘A’) , Insert(‘B’) , Insert(‘C’) , Remove(),

Insert(‘D’) , Remove() , Remove() , Insert(‘E’) , Insert(‘F’)

ตอบ

– เริ่มต้นสร้างคิว Q ขึ้นมาทำงาน CreateQueue (G) ได้เป็นคิวว่างไม่มีสมาชิกโดยตัวชี้ส่วนหน้าและท้ายยังไม่มีค่า

-นำค่า A เข้ามาเก็บเป็นตัวแรกโดยใช้ Insert(A)ได้คิว Q=[A] ตัวชี้ Front=A,Rear=A

A

-นำค่า B เข้ามาเก็บเป็นตัวแรกโดยใช้ Insert(B)ได้คิว Q=[A,B] ตัวชี้ Front=A,Rear=B

AB

-นำค่า C เข้ามาเก็บเป็นตัวแรกโดยใช้ Insert(C)ได้คิว Q=[A,B,C] ตัวชี้ Front=A,Rear=C

ABC

-ต้องการดึงค่าออกมาโดยใช้ Remove()ได้คิว Q=[B,C] ตัวชี้ Front=B,Rear=C

BC

-นำค่า D เข้ามาเก็บเป็นตัวแรกโดยใช้ Insert(D)ได้คิว Q=[B,C,D] ตัวชี้ Front=B,Rear=D

BCD

-ต้องการดึงค่าออกมาโดยใช้ Remove()ได้คิว Q=[C,D] ตัวชี้ Front=C,Rear=D

CD

-ต้องการดึงค่าออกมาโดยใช้ Remove()ได้คิว Q=[D] ตัวชี้ Front=D,Rear=D

D

-นำค่า E,F เข้ามาเก็บเป็นตัวแรกโดยใช้ Insert(E) , Insert(E) ได้คิว Q=[D,E,F] ตัวชี้ Front=D,Rear=F

DEF

3.จงอธิบายลักษณะความแตกต่างระหว่างโครงสร้างข้อมูลคิวกับโครงสร้างข้อมูลสแตกเป็นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

4.จากปัญหาการสลับตู้รถไฟในรูปที่ 5.2 ถ้ากำหนดตู้รถไฟเป็น A , B , C ตามลำดับอยากทราบว่าการสลับตู้รถไฟมีได้กี่รูปแบบที่เป็นไปได้จากทุกรูปแบบทั้งหมดในการสลับ(Permutation) และมีแบบใดบ้าง

.                                                                                                                                  .

5.ถ้าให้ Q เป็นคิวที่เก็บค่าเป็นตัวอักษรได้ไม่เกิน 5 ค่าหากมีการทำงานตามลำดับในแต่ละข้อต่อไปนี้คิวจะมีลักษณะเป็นอย่างไรและมีข้อผิดพลาดเกินขึ้นอย่างไรหรือไม่

a) Insert(‘A’,Q);Insert(‘B’,Q);

Insert(‘C’,Q);

ch=Remove(Q);

Insert(‘ch’,Q);

a) ch= ‘M’;for(i=0; i<3; i++) {

Insert(ch,Q);

Insert(ch+1,Q);

ch=Remove(Q);

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

6.จงเขียนโปรแกรมสร้างคิว Q ที่เก็บค่าตัวเลขได้สูงสุด 5 ค่าพร้อมกับชุดปฏิบัติการต่าง ๆและทดสอบการใช้งาน

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

7.จงอธิบายคิววงกลมมีลักษณะและการใช้งานเป็นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

การใช้งาน

-อัลกอริทึมการเพิ่มค่าเก็บลงในคิว

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

-อัลกอริทึมการดึงค่าออกจากคิว

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

8.จงอธิบายคิวลำดับความสำคัญมีลักษณะและการใช้งานเป็นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

9.จากข้อ 2 หากใช้คิวลำดับความสำคัญจะมีขั้นตอนการเก็บค่าเป็นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

 

 

ตอนที่ 2อธิบายศัพท์ต่อไปนี้

1.Rear

.                                                                                                                                  .

2.QueuingTheory

.                                                                                                                                  .

3.First-In-First-Out

.                                                                                                                                  .

4.QueueOverflow

.                                                                                                                                  .

5.Modulo

.                                                                                                                                  .

6.PriorityQueue

.                                                                                                                                  .

7.Descending

.                                                                                                                                  .

8.Job Control Block

.                                                                                                                                  .

บทที่ 6 โครงสร้างข้อมูลลิงค์ลิสต์

ตอนที่ 1

1.ชุดปฏิบัติการของลิงค์ลิสต์มีอะไรบ้าง และมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

2.จงอธิบายและแสดงลำดับขั้นตอนารเพิ่มโหนดใหม่ไว้ที่ท้ายของลิ้งค์ลิสต์

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

3.จงอธิบายและแสดงลำดับขั้นตอนการลบโหนดออกจากลิ้งค์ลิสต์

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

4.จงอธิบายลิงค์ลิสต์วงกลมมีลักษณะและการใช้งานเป็นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

5.จงอธิบายลิ้งลิสต์สองทางมีลักษณะและการใช้งานเป็นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

6.จงสร้างลิ้งค์ลิสต์ทางเดียวทำหน้าที่เป็นสแตกพร้อมชุดปฏิบัติการ และมีลำดับขั้นการทำงานดังนี้

Push(‘X’), Push(‘L’), Push(‘R’), Pop(), Push(‘A’), Pop(), Pop(),Push(‘Q’)

ตอบ

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

7.การใช้ลิ้งค์ลิสต์เป็นสแตกและคิวจะแตกต่างจากการใช้อาร์เรย์อย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

8.จงเขียนชุดปฏิบัติการเพื่อนับจำนวนโหนดที่มีลิ้งค์ลิสต์

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

9.จงเขียนชุดปฏิบัติการเพื่อรวมสองลิ้งค์ลิสต์คือ A , Bไว้ที่ลิ้งลิสต์ คือ C โดยมีการสลับโหนดเป็นดังนี้

A={X1,X2,X3,..,Xn}และ {Y1 ,Y2 ,Y3,.., Yn}จะได้

C={X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3,.., Xn, Yn}

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

ตอนที่ 2

1.Non-sequenial

.                                                                                                                                  .

2.Node

.                                                                                                                                  .

3.Homogenous

.                                                                                                                                  .

4.Sequential Search

.                                                                                                                                  .

5.Memory Address

.                                                                                                                                  .

6.Predecessor

.                                                                                                                                  .

7.Singly Linked List

.                                                                                                                                  .

8.Head Node

.                                                                                                                                  .

9.Josephus Problem

.                                                                                                                                  .

10.Symmetrically Liked List

.                                                                                                                                  .

11.Circular Doubly Linked List

.                                                                                                                                  .


 

บทที่ 7 รีเคอร์ซีฟ

ตอนที่ 1 อธิบาย

ข้อ 1 จงยกตัวอย่างฟังก์ชันที่ทำงานแบบรีเคอร์ซีฟ และลำดับการทำงานเป็นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

ข้อ 3 จงอธิบายรีเคอร์ซิฟโดยอ้อมมีลักษณะเป็นอย่างไร มีแบบใดบ้างและแตกต่างกันอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

ข้อ 4 จงแสดงลำดับขั้นตอนี่เกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกฟังก์ชันรีเคอร์ซิฟขึ้นมาทำงาน

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

ข้อที่ 5จงอธิบายแอดติเวชั่นแรคคอร์ดคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรต่อฟังก์ชั่นรีเคอร์ซิฟ

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

 ข้อที่6พิจารณาจากฟังก์ชันรีเคอร์ซีฟต่อไปนี้

 ข้อ 7. จากฟังก์ชันรีเคอร์ซีฟในข้อ 6 หากเปลี่ยนคำสั่งการเรียกฟังก์ชันRecur (ch-1);เป็นRecur (ch+1); แทนผลลัพธ์ได้จะเปลี่ยนไปจากเดิมเป็ฯอย่างไร

ตอบ

ข้อ 8 พิจารณาจากฟังก์ชันรีเคอร์ซีฟต่อไปนี้

ตอนที่ 2อธิบายศัพท์

  1. Recursive Function

.                                                                                                                                  .

  1. Base Class

.                                                                                                                                  .

  1. Recursive Call

.                                                                                                                                  .

  1. Backtracking

.                                                                                                                                  .

  1. Recursive Tree

.                                                                                                                                  .

  1. Indirect Recursive

.                                                                                                                                  .

  1. Mutual Recursion

.                                                                                                                                  .

  1. Prototype

.                                                                                                                                  .

9.Permutation

.                                                                                                                                  .

  1. Activation Record

.                                                                                                                                  .

บทที่ 8 เรื่อง อัลกอริทึม

ตอนที่ 1อธิบาย (หมายถึง การให้รายละเอียดเพิ่มเติม ขยายความ ถ้ามีตัวอย่างให้ยกตัวอย่างประกอบ) ตอบแบบสั้น

1.การตรวจสอบความถูกต้องของอัลกอริทึมเพื่ออะไร และมีการตรวจสอบอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

2.การวัดผลประสิทธิภาพการทำงานของอัลกอริทึมมีแบบใดบ้าง

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

3.ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของอัลกอริทึมมีแบบใดบ้าง

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

4.กาวัดผลประสิทธิภาพการทำงานโดยพิจารณาจากการจัดการข้อมูลมีลักษณะการวัดผลอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

5.การวัดผลประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เวลา จะมีวิธีใดบ้าง

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

6.จงอธิบายความหมายของเครื่องหมายบิ๊กโอเครื่องหมายโอเมก้าและเครื่องหมายเตตตะ

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

7.จงอธิบายบิ๊กโอของฟังก์ชันยกกำลังสองมีลักษณะเป็นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

8.จากบางส่วนของอัลกอริทึมที่เขียนด้วยภาษาซีเป็นการบวกค่าของแมตทริก จงแสดงจำนวนการทำงานของแต่ละประโยคและบิ๊กโอเป็นอย่างไรในกรณีแย่ที่สุด

for ( i = 0; i < n; i++);

for( j = 0; j < n; j++);

C [ i ] [ j ] = A[ i ] [ j ] + B[ i ] [ j ];

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

9.จากบางส่วนของอัลกอริทึมที่เขียนด้วยภาษาซีเป็นการคูณกันของแมตทริก จงแสดงจำนวนการทำงานของแต่ละประโยคและมีบิ๊กโอเป็นอย่างไรในกรณีแย่ที่สุด

for ( i = 0; i < n; i++);

for( j = 0; j < n; j++) {

C [ i ] [ j ] = 0;

for ( k = 0; k < n; k++)

C [ i ] [ j ] = C [ i ] [ j ] + A[ i ] [ k ] + B[ k ] [ j ];

}

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

10.จากบางส่วนของอัลกอริทึมที่เขียนด้วยภาษาซีเป็นการจัดเรียงลำดับข้อมูลแบบบับเบิลจงแสดงจำนวนการทำงานของแต่ละประโยคและมีบิ๊กโอเป็นอย่างไรในกรณีแย่ที่สุด

for ( i = o;i < n – i;i ++)

for (j= i;j< n – l; j ++)

if ( x [ j ]> x [ j + l ] ){

temp = x [ j ];

x [ j + l = temp];

}

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

ตอนที่ 2อธิบายคำศัพท์ ( หมายถึง การแปลคำศัพท์ ขยายความ อธิบายเพิ่มเติม ถ้ามีตัวอย่างให้ยกประกอบ ) ตอบแบบสั้น

1.InputAssertion

.                                                                                                                                  .

2.Postcondition

.                                                                                                                                  .

3.IntermediateAssertion

.                                                                                                                                  .

4.LoopInvariant

.                                                                                                                                  .

5.Sentinel–controlledLoop

.                                                                                                                                  .

6.Euclid ’s Algorithm

.                                                                                                                                  .

7.GreatestCommonDivisor

.                                                                                                                                  .

8.TimeEfficiency

.                                                                                                                                  .

9.WorstCase

.                                                                                                                                  .

10.StepCount

.                                                                                                                                  .

11.AsymptoticComplexity

.                                                                                                                                  .

12. Exponential Function

.                                                                                                                                  .

บทที่ 9 โครงสร้างข้อมูลทรี

1.จงอธิบายลักษณะโครงสร้างเชิงแตกต่างจากโครงสร้างไม่เป็นเส้นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

2.จงอธิบายการสร้างไบนารีทรีโดยใช้อาร์เรย์เป็นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

3.ชุดปฏิบัตการของไบนารี่ทรีโดยใช้ลิ้งลิสต์มีอะไรบ้าง

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

4.จงอธิบายการวิ่งตามเส้นทางในไบนารี่ทรีแบบพรี

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

5.จงอธิบายการวิ่งตามเส้นทางใน ทรีแบบโพสต์-ออเดอร์เป็นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

6.ในการวิ่งตามเส้นทางในทรีเมื่อผ่านโหนดไปแล้วไม่สามารถวิ่งถอยหลังกลับไปยังโหนดเหล่านั้นได้ถ้าต้องการวิ่งถอยหลังกลับไปยังโหนดที่ผ่านมาได้ท่านคิดว่ามีวิธีการอย่างไรนำมาใช้

(วิธีเหล่านี้เรียกว่าBaktarcking)

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

7.พิจารณาจากไบนารี่ทรีต่อไปนี้

จงแสดงลำดับโหนดของทรีเมื่อมีการวิ่งตามเส้นทางในแบบพรี-ออเดอร์,แบบอิน-ออเดอร์

และแบบโพสต์-ออเดอร์

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

8. จงอธิบายยลักษณะไบนารี่เสิร์ชทรีเป็นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

9. จากตัวอักษรในแต่ละข้อต่อไปนี้เมื่อนำมาใส่ตามลำดับดังกล่าวจะเป็นไบนารีเสิร์ชทรี

ลักษณะอย่างไร

(a) A, C, R, E, S(b) R, A, C, E, S

(c) C, A, R, E, S(d) C, O, R, N, F, L, A, K, E, S

ตอบ

 

10.พิจารณาจากไบนารีทรีต่อไปนี้จงสร้างไบนารีทรีขึ้นใหม่มีลักษณะเป็นอย่างไรหลังจากมีการทำงานในแต่ละข้อต่อนี้

(a)เพิ่ม7(b)เพิ่ม7, 1, 55, 29และ19

(c)ลบ8(d)ลบ8, 37และ62

(e) เพิ่ม 7,ลบ8,เพิ่ม59,ลบ60,เพิ่ม92,ลบ50

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

ตอนที่2อธิบายศัพท์

1.Nonlinear DataStructure

.                                                                                                                                  .

2.BranchingStructure

.                                                                                                                                  .

3.GeneralTree

.                                                                                                                                  .

4.In-degree

.                                                                                                                                  .

5.ParentNode

.                                                                                                                                  .

6.LeavesNode

.                                                                                                                                  .

7.CompleteBinarytree

.                                                                                                                                  .

8.TreeTraversal

.                                                                                                                                  .

9.Depth-firstOrder

.                                                                                                                                  .

10.Binary SearchTree

.                                                                                                                                  .

11.InorderPredecessor

.                                                                                                                                  .

12.SuccessorNode

.                                                                                                                                  .

บทที่ 10 โครงส้รางข้อมูลกราฟ

ตอนที่ 1 อธิบาย

1.จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง กราฟทั่วไปกับมัลติกราฟ เป็นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

2 .จงอธิบายลักษณะของกราฟทิศทางเป็นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

3.จงอธิบายการสร้างกราฟโดยใช้แมตทริกติดกันเป็นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

4.จากกราฟทิศทาง ทั้งสองภาพต่อไปนี้จงสร้างภาพต่อไปนี้จงสร้างอาร์เรย์ในรูปแบบแมตทริกติดกัน

ตอบ

123451234
10111111101

21110021110

31001030111

41101141011

5.จากอาร์เรย์ในรูแบบแมตทริกติดกันทั้งสองภาพต่อไปนี้ จงสร้างเป็นกราฟทิศทาง

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

6.จากกราฟทิศทางในข้อ 4 จงสร้างกราฟแบบไดเร็คทรอรีโหนด

ตอบ

7 จงอธิบายการวิ่งตามเส้นทางในกราฟตามแนวลึกก่อนเป็นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

 

 

 

 

 

8.จากกราฟทิศทางต่อไปนี้ จงหาลำดับของโหนดจากการวิ่งผ่านในแต่ละข้อต่อไปนี้ (การ เลือกแต่ละครั้งอาจมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งเส้นทาง)

a) วิ่งตามทางแนวกว้างก่อนโดยเริ่มต้นที่โหนดA

b)วิ่งตามทางแนวกว้างก่อนโดยเริ่มต้นที่โหนดF

c)วิ่งตามทางแนวลึกก่อนโดยเริ่มต้นที่โหนดA

d)วิ่งตามทางแนวลึกก่อนโดยเริ่มต้นที่โหนดF

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

9. จงเขียนโปรแกรมวิ่งตามเส้นทางตามแนวลึกก่อนในกราฟทิศทางโดยใช้อาร์เรย์แบบแมตทริกติดกัน

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

10 .จากกราฟทิศทางในข้อ 8 จงหาเส้นทางที่สั้นที่สุดในแต่ละขอต่อไปนี้

(a) เส้นทางที่สั้นที่สุดจากโหนด A ไปE

(b)เส้นทางที่สั้นที่สุดจากโหนด A ไปH

(c)เส้นทางที่สั้นที่สุดจากโหนด G ไปC

(d)เส้นทางที่สั้นที่สุดจากโหนดJ ไปA

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

ตอนที่2 อธิบายคำศัพท์

1.Edge

.                                                                                                                                  .

2.Vertice

.                                                                                                                                  .

3.Connectd Graph

.                                                                                                                                  .

4.Acyclec

.                                                                                                                                  .

5.Out-degree

.                                                                                                                                  .

6.WieghtcEdge

.                                                                                                                                  .

7.Graph Traversal

.                                                                                                                                  .

8.Breath-first Search

.                                                                                                                                  .

9.Reachability

.                                                                                                                                  .

10.Shotest Path Algorithm

.                                                                                                                                  .

11.Dijkstra’s Algorithm

.                                                                                                                                  .

12.Routing Problem

.                                                                                                                                  .


 

บทที่ 11 การจัดเรียงลำดับข้อมูล

ตอนที่ 1 อธิบาย

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการเรียงลำดับภายในกับการเรียงลำดับภายนอกเป็นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

2. จงอธิบายการเรียงลำดับที่มีการเปรียบเทียบ O(n2) มีวิธีการแบบใดบ้าง

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

3. จงอธิบายการเรียงลำดับที่ไม่มีการเปรียบเทียบมีวิธีแบบใดบ้าง

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

4. จากอาร์เรย์ x ที่มีค่าของสมาชิกเป็น 60, 50, 70, 10, 40, 20 ถ้าต้องการเรียงลำดับแบบบับเบิลจากค่ามากไปหาน้อย ค่าของสมาชิกจะเป็นอย่างไรในแต่ละรอบ จะต้องใช้การจัดเรียงลำดับกี่รอบ และมีการสลับตำแน่งกันทั้งหมดกี่ครั้ง

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

5. จากอาร์เรย์ x ที่มีค่าของสมาชิกเป็น 30, 50, 70, 10, 40, 60 ถ้าต้องการเรียงลำดับแบบเลือกจากค่ามากไปหาน้อย ค่าของสมาชิกจะเป็นอย่างไรในแต่ละรอบ จะต้องใช้การจัดเรียงลำดับกี่รอบ และมีการสลับตำแน่งกันทั้งหมดกี่ครั้ง

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

6. จงอธิบายและแสดงขั้นตอนการเรียงลำดับแบบเชลล์เป็นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

7. จากอาร์เรย์ x ที่มีค่าของสมาชิกเป็น 45, 20, 50, 30, 80, 10, 60, 70, 40, 90 ถ้าต้องการเรียงลำดับแบบรวดเร็ว ค่าของสมาชิกจะเป็นอย่างไรในแต่ละรอบ

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

8. จากอาร์เรย์ x ที่มีค่าของสมาชิกเป็น 20, 15, 31, 10, 67, 50, 3, 49, 26 ถ้าต้องการเรียงลำดับแบบ

ฮีพ ค่าของสมาชิกจะเป็นอย่างไรในแต่ละรอบ

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

9.จากอาร์เรย์ x ที่มีค่าของสมาชิกเป็น 322, 715, 931, 250, 176, 845, 463, 192, 526 ถ้าต้องการเรียงลำดับแบบเรดิกซ์ ค่าของสมาชิกจะเป็นอย่างไรในแต่ละรอบ

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

10. จงอธิบายการเรียงลำดับและผสานแฟ้มข้อมูลเป็นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

11. จงอธิบายและแสดงขั้นตอนการเรียงลำดับและผสานหลายขั้นตอนเป็นอย่างไร

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

12.จากอาร์เรย์ x มีค่าของสมาชิกเป็น 84, 19, 31, 25, 12, 53, 99, 68, 49, 77, 43, 30, 62, 11, 97, 80, 21, 37, 79, 55, 15, 58, 71, 23, 94, 66, 29, 63, 57, 81 จงเรียงลำดับและผสานแฟ้มข้อมูลโดยใช้การเรียงลำดับและผสานสมดุล ให้หนึ่งรันมี 3 เรคคอร์ดและมี 4 ม้วนเทป

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

.                                                                                                                                  .

ตอนที่ 2 อธิบายคำศัพท์

1. Internal Sorting

.                                                                                                                                  .

2. Inplace Sorting

.                                                                                                                                  .

3. Stable Sort

.                                                                                                                                  .

4. Comparison Sort

.                                                                                                                                  .

5. Insertion Sort

.                                                                                                                                  .

6. Merge Sort

.                                                                                                                                  .

7. Average Case

.                                                                                                                                  .

8. Binary Insertion Sort

.                                                                                                                                  .

9. Divide-and-Conquer

.                                                                                                                                  .

10. Logarithmic Time

.                                                                                                                                  .

11. Tally Sort

.                                                                                                                                  .

12. Tournament Sort

.                                                                                                                                  .

13. Sort/Merge

.                                                                                                                                  .

14. M-way Natural Merge

.                                                                                                                                  .

15. Polyphase Merge

.                                                                                                                                  .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s